1. Priamy predaj do distribučnej siete

Jedná sa o inštalovaný systém ktorý vyrába energiu výhradne na predaj do distribučnej siete.

Takýto systém obsahuje fotovoltaické panely pripojené na striedač (invertor) napätia, tktorý  premieňa jednosmerné napätie na striedavé a celý objem vyrobenej elektrickej energie je dodaný do dstribučnej sústavy za pevne stanovenú výkupnú cenu.

Pri priamom predaji je nutné vytvoriť nové odberné miesto, čo znamená vytvorenie kompletnej elektroinštalácie od fotovoltaických panelov cez istiace prvky, ochrany až k samotnému rozvádzaču značenému ER (rozvádzač s elektromerom). V prípade ak uvažujete nad fotovoltaickým systémom s priamym predajom, musíte počítať s tým, že kabeláž musí ísť až k rozvádzaču na hranici pozemku. (vzniknú náklady súvisiace s výkopovými prácami a pod.)

ER rozvádzač musí byť podľa noriem umiestnený na hranici pozemku, aby bol verejne prístupný pracovníkom ZSE,SSE,VSE.
 
Ďalej je potrebné uzatvorit s distribučnou spoločnostou novú zmluvu a získat nové zákaznícke číslo. (poplatky)
Pri priamom predaji je cena fixovaná na 15 rokov s každoročným zvyšovaním o 2% – 4% (index priemyselnej inflácie).

2. Zelený BONUS s predajom prebytkov el. energie

- Spĺńa fotovoltaická elektráreń , ktorá je pripojená do distribučnej siete pred elektromer – cez ktorý je napojený objekt (rodinný dom, firma a pod.) Tento okruh je pripojený cez samostatný istič a ochranu priamo v rozvádzači .

Rodinný dom, resp. firma v podstate do distribučnej siete dodáva el. energiu, ktorú si ale za elektromerom sama odoberá. Podstatou zeleného BONUSU je rozdiel, ktorý vznikne vyrobenou el. energiou a predajom nadbitkov a  - spotrebovanej el. energii.

  • výhodou je že netreba vytvárať nové odberné miesto
  • výška zeleného bonusu je stanovená na každý rok vyhláškou
  • takáto FV elektráreň  sa musí automaticky v prípade výpadku el. energie distribučnej siete vypnúť !